แบบฟอร์มกระดาษทำการด้านการเงินการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค

 แบบฟอร์มกระดาษทำการด้านการเงินการบัญชี

 

ลำดับที่ เรื่อง    ดาวน์โหลด    กระดาษทำการ
1 กระดาษทำการตรวจนับเงินสด WP001.pdf
2 กระดาษทำการตรวจสอบเงินฝาก WP002_01.pdf
3 กระดาษทำการ "งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร" WP002_02.pdf
4 กระดาษทำการรายละเอียดประกอบรายการเงินและการเก็บรักษา WP003.pdf
5 กระดาษทำการ "ตรวจสอบงบทดลองในระบบ Manual กับระบบ GFMIS" WP004.pdf
6 กระดาษทำการตรวจสอบการบันทึกบัญชีและทะเบียนต่างๆ WP005.pdf
7 รายละเอียดการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS WP006.pdf
8 กระดาษทำการเงินทดรองราชการ เรื่อง ระบบการควบคุมเงินทดรองราชการ WP006_01.pdf
9 กระดาษทำการเงินทดรองราชการ เรื่อง การบริหารจัดการเงินทดรองราชการ WP006_02.pdf
10 กระดาษทำการตรวจสอบฐานะเงินทดรองราชการ WP006_03.pdf
11 กระดาษทำการ "งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร" WP006_04.pdf
12 กระดาษทำการตรวจสอบลูกหนี้เงินทดรองราชการ WP006_05.pdf
13 กระดาษทำการใบสำคัญเงินทดรองราชการ WP006_06.pdf
14 กระดาษทำการตรวจสอบการบริหารจัดการลูกหนี้เงินทดรองราชการ WP006_07.pdf
15 รายละเอียดการเปรียบเทียบงบทดลองในระบบ GFMIS กับงบทดลองระบบมือ และทะเบียนคุม/รายละเอียดประกอบ WP007.pdf
16 กระดาษทำการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม WP007_01.pdf
17 กระดาษทำการตรวจสอบการบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ WP007_02.pdf